Narių teisės ir pareigos

Asociacijos narys turi šias teises:

 

• dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame susirinkime;
• įgalioti kitą asmenį dalyvauti Visuotiniame susirinkime ir balsuoti jame;
• siūlyti savo atstovą į Valdybą;
• siūlyti Asociacijos pirmininko kandidatūrą;
• naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
• susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
• teikti klausimus Visuotiniam susirinkimui svarstyti, pasiūlymus ir rekomendacijas Asociacijos veiklai gerinti, taip pat teikti pasiūlymus, klausimus ir rekomendacijas Valdybai ir Asociacijos pirmininkui;
• ginčyti teisme Visuotinio susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos pirmininko sprendimus;
• bet kada išstoti iš Asociacijos šių Įstatų nustatyta tvarka;
• kitas susijusiuose teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

 

Asociacijos narys turi šias pareigas:

 

• laikytis Asociacijos Įstatų nuostatų ir tinkamai vykdyti kitas pareigas, susijusias su naryste ir nario veikla Asociacijoje;
• vykdyti Visuotinio susirinkimo, Valdybos ir Asociacijos pirmininko teisėtus sprendimus;
• sumokėti stojamąjį nario įnašą ir mokėti metinį nario mokestį;
• dalyvauti Asociacijos veikloje, padėti siekti Asociacijos tikslų;
• nevykdyti jokios veiklos, kuri prieštarauja Asociacijos tikslams;
• neatlikti veiksmų, galinčių tiesiogiai ar netiesiogiai kenkti Asociacijos ir/arba jos narių reputacijai arba sukelti jiems materialinius nuostolius;
• kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas pareigas.

 

Narių mokesčius sudaro stojamasis nario įnašas ir metinis nario mokestis. Narių mokesčių dydžius tvirtina Visuotinis susirinkimas. Nauji Asociacijos nariai iš karto sumoka Visuotinio susirinkimo nustatytus vienkartinį stojamąjį nario įnašą ir metinį nario mokestį už einamuosius metus. Nauji nariai nuo antrųjų narystės Asociacijoje metų bei kiti Asociacijos nariai kasmet, iki pirmojo ketvirčio pabaigos, moka Visuotinio susirinkimo nustatytą metinį nario mokestį. Už narių mokesčių administravimą ir jų apskaitos vedimą yra atsakingas Asociacijos pirmininkas.

 

Visuotinis susirinkimas 2/3 dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma gali atleisti atskirus narius nuo jiems priklausančių mokėti mokesčių ar įnašų mokėjimo arba sumažinti mokesčių ar įnašų dydį.

 

Asociacijos narių skaičius neribojamas. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys nariai.
 

 
Naujienos
Užsiprenumeruokite naujienas
Įrašykite savo el. pašto adresą:
Susisiekite su mumis
Janas Likšo
+370 616 88011
info@europallets.lt
Čiurlių k., Prienų raj., Lietuva
 
Lietuva, Petkeliškių g.23, Čiurlių k., Prienų raj., telefonas: +370 616 88011, el. paštas: info@europallets.lt